El Consell Provincial de Governança Participativa

Per a poder dur a terme una participació ciutadana real i efectiva en la vida de la Diputació es crea el Consell Provincial de Governança Participativa com a òrgan consultiu fonamental de participació col·lectiva de les diferents entitats, amb l’objectiu de coordinar, estudiar, orientar, deliberar i dictaminar sobre els assumptes públics d’interés per a la província.

El Consell es regirà pel que es disposa en el Reglament Regulador de la Governança Participativa i pel que es disposa en normativa de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, així com la relativa al Procediment Administratiu Comú, sense perjudici de la restants normes legal que li siguen aplicable.

Funcions

Són funcions del Consell:

  • Informar la Diputació sobre els problemes específics del sector.
  • Proposar solucions alternatives als problemes més concrets del sector, sent preceptiva la seua consideració per l’òrgan competent de la Diputació.
  • El seguiment en el compliment dels acords adoptats per la Diputació sobre les seues propostes.
  • Emetre informes previs a requeriment d’un òrgan de la Diputació.
  • Instar al fet que es facilite la informació pública sobre la gestió de la Corporació.
  • Conéixer dels pressupostos provincials amb caràcter previ a la seua aprovació, podent realitzar informe a aquests, així com el resultat de la seua execució.
  • Conéixer de les ordenances de competència provincial.
  • Promoure i supervisar la realització de processos participatius nomenant al seu Grup Impulsor i dotant als processos de directrius i objectius generals.
  • Assessorar el govern provincial sobre les grans línies de la política i gestió provincial.

Quan així ho decidisca la majoria del Consell, es podran crear Grups de Debat, que es reuniran en qualsevol municipi de la província, on el President d’aquest reunisca a diferents col·lectius i persones per a debatre sobre idees, inquietuds i projectes comuns i, si escau, sol·licitar d’aquell l’inici de processos participatius.