REGLAMENT REGULADOR DE LA GOVERNANÇA PARTICIPATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

L’article 9.2 de la Constitució Espanyola estableix que correspon als poders públics facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social, sent la participació en els assumptes públics, directament o per mitjà de representants, un dret dels ciutadans atorgat per l’article 23 de la nostra Carta Magna que, en l’àmbit local, ha sigut recollit pel Capítol IV del Títol V de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Així, l’article 69 d’aquesta Llei, disposa que les Corporacions locals facilitaran la més àmplia informació sobre la seua activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local, si bé estableix el límit que tant les formes, com els mitjans i procediments de participació que aquelles establisquen en exercici de la seua potestat d’autoorganització no podran en cap cas menyscabar les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la Llei.

La participació ciutadana s’ha convertit així en un dels elements bàsics en el govern i administració de les entitats locals, i la Diputació de Castelló és conscient que la participació deu ser un principi inspirador de tota l’actuació provincial i complement de la democràcia representativa, en una societat en la qual el ciutadà, com a membre d’una comunitat política, reclama una presència activa en la presa de decisions; en definitiva, participar consisteix a prendre part en alguna cosa, i sentir-se parteix d’una ciutat és participar en el seu govern i gestió.

És en aquest context en el qual la Diputació ha aprovat recentment la seua Estratègia Provincial de Governança Participativa, com a instrument fonamental per a integrar l’aportació de la societat civil en les seues polítiques públiques, sent un projecte fortament arrelat en la innovació pública, ja que reformula les institucions, l’ús de la tecnologia i el marc legal d’un govern intermedi tradicionalment bolcat en els serveis als Ajuntaments de la seua província per a donar a la seua labor una visió i una legitimitat ciutadana.