PROPOSTA PER A l’ELABORACIÓ D’UN PLA CONTRA LA DESPOBLACIÓ EN MUNICIPIS DE L’INTERIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

Objectius: Elaborar un Pla per a evitar o, si escau, reequilibrar o contrarestar els efectes de la despoblació en els municipis de les comarques de l’interior de la província.

Funcions: Posar en valor les economies de les poblacions de l’interior i zones rurals, i protegir-les creant ecosistemes de valor afegit, especialitzats, que no trobem en les zones urbanes.

Components: Entitats locals, tècnics municipals, autonòmics i de la Diputació, representants d’ens econòmics i socials, universitat i associacions juvenils.

Les comarques de l’interior de la província de Castelló vénen patint un lent despoblament que es va veure acuitat a partir de la segona meitat del segle XX. En l’origen de les seues causes, podríem parlar d’una feta fallida orografia que ha dificultat les comunicacions i la subsistència en una època de transformació social del món rural que va tindre els seus inicis en les primeres dècades dels anys seixanta del passat segle. No obstant això, la despoblació no té una única causa, sinó que les raons són molt més complexes i exigirien una anàlisi més exhaustiva i detallat.

Considerant que el canvi demogràfic és una realitat que patim no solament en aquesta província, però molt apressant en zones rurals i d’interior, i que significa un repte clau per a la millora de les polítiques que duu a terme la Diputació Provincial de Castelló en matèria de desenvolupament local i també territorial, juntament amb altres aspectes relacionats amb l’ocupació i el benestar social, es considera pertinent plantejar una acció participativa destinada a evitar la despoblació o, almenys, facilitar els mitjans i les condicions necessàries perquè la població actualment existent puga disposar d’aquestes oportunitats per a consolidar la seua presència en aqueixes zones i contribuir al fet que puga existir un atracció demogràfica que ajude a consolidar aqueixes polítiques contra la despoblació de les comarques de l’interior.

Considerant que una infraestructura i un nivell de serveis adequats són factors importants per a la fixació de l’estructura demogràfica en els municipis poc poblats o afectades per l’èxode rural, en les quals s’accentua la importància de les inversions i els llocs de treball.

I que unes infraestructures adequades, uns serveis públics accessibles i una ocupació de qualitat són factors importants a l’hora de decidir si romandre o no en un lloc determinat.

I reconeixent que aquestes poblacions d’interior disposen d’oportunitats de desenvolupament a escala local, com a conseqüència de les exigències de les societats urbanes en matèria d’oci i descans, gastronomia, interés pel món agrari, forestal i mediambiental que representen en forma de turisme rural o ecoturismo, i altres productes no agrícoles com l’artesania o les manufactures pròpies de les zones rurals és pel que creem convenient elaborar aquest Pla contra la Despoblació que pretén posar en valor aquestes economies i protegir-les
mitjançant una especialització creant ecosistemes de valor afegit que no es troben en les zones urbanes.

Quin tipus de participació proposem?

Existeixen múltiples nivells de participació, però d’acord amb l’Estratègia Provincial de Governança Participativa, entenem que el millor nivell és aquell en el qual la societat civil té un alt nivell d’intervenció en la política pública. A pesar que serà designat per la Comunitat de Participació, recomanem que siga un nivell a mig camí entre la involucració i la col·laboració.

Quins assoliments es pretenen aconseguir?

  • Dissenyar un pla que permeta conéixer de forma objectiva, detallada i exhaustiva les mesures per a reduir les causes que originen la despoblació o si escau contrarestar els efectes que produeix entre la població i fomentar un major equilibri territorial entre les zones urbanes del litoral i les rurals de l’interior.
  • Promoure els mitjans i les condicions necessàries per a aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador en comarques de l’interior de Castelló.
  • Dissenyar estratègies que ajuden aquests municipis a crear ecosistemes atractius a partir de mesures que integren una economia del territori amb el manteniment i el dinamisme de la vida en les zones rurals.
  • Promoure l’ocupabilitat i la inclusió de les dones amb dificultats a l’hora de trobar ocupació.